Regulamin promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

pod nazwąAkcja promocyjno-reklamowa BigBag 2021

 

 • 1.

Nazwa i organizator promocji

 1. Akcja promocyjna, dalej zwana „promocją” prowadzona jest pod nazwą: „Akcja promocyjno-reklamowa BigBag2021.
 2. Organizatorem promocji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest EURALIS Nasiona z o.o, ul. Wichrowa 1 a, PL 60-449 Poznań, REGON: 302795371, NIP: 7811898872, EU-NIP/TIN: PL7811898872. Kapitał zakładowy 100 000,00 zł opłacony w całości, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  nr 0000521887.

 

 • 2.

Przedmiot promocji

 1. Przedmiotem promocji jest nabycie w określonym czasie specjalnie premiowanego towaru
  w postaci nasion kukurydzy w BigBagu określonych odmian. Odmiany nasion kukurydzy, które biorą w promocji, zostaną określone przez Organizatora w czasie, który umożliwi wzięcie udziału w promocji.

 

 • 3.

Miejsce oraz czas trwania promocji

 1. Promocja prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej
 2. Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie od dnia 10.2020 r. do dnia 30.04.2021 r.

 

 • 4.

Zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji

 1. W promocji uczestniczyć może osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwana dalej „Uczestnikiem”), która spełni łącznie następujące kryteria:
  1. w dniach od 10.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. lub do wyczerpania towaru przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej w ramach niniejszej promocji dokona zakupu nasion kukurydzy w EURALIS-BigBag-u jednej z odmian określonych przez Organizatora, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ilości odpowiadającej minimum jednemu opakowaniu typu BigBag, przy czym nabycie nasion kukurydzy może nastąpić w opakowaniach typu BigBag lub w innych opakowania, których ilość będzie odpowiadała minimum jednemu opakowaniu typu BigBag,
  2. w okresie od dnia10.2020 r. do dnia 31.05.2021 r. dokona zgłoszenia promocyjnego poprzez kompletne wypełnienie oraz przesłanie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej bigbag.euralis.pl lub wypełnienie i przesłanie papierowego formularza rejestracyjnego dostępnego w punktach sprzedaży produktu objętego sprzedażą promocyjną w ramach prowadzonej promocji,
  3. w chwili przystąpienia do promocji jest osobą pełnoletnią, co potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 1. Nabycie jednego opakowania produktu promocyjnego lub ilości nasion odpowiadającej minimum jednemu opakowaniu produktu promocyjnego uprawnia do odebrania upominku promocyjnego opisanego w 5 ust.1 – wartość upominku uzależniona jest od ilości i wartości nabytego towaru zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 ust.1.
 2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia samodzielnie, we własnym imieniu i zobowiązany jest do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, :
 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • dowód zakupu co najmniej jednego opakowania typu BigBag z nasionami kukurydzy jednej z odmian określonych przez Organizatora lub innych opakowań zawierających nasiona kukurydzy jednej z odmian określonych przez Organizatora w ilości odpowiadającej minimum jednemu opakowaniu typu BigBag (kopia faktury zakupu),
 • oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby promocji na rzecz Organizatora, w szczególności na dowolne publikowanie danych uczestników przez Organizatora na stronie euralis.pl lub bigbag.euralis.pl
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Akcja promocyjno-reklamowa 2021”
 • oświadczenie o uzyskaniu pełnoletności przez Uczestnika.
 1. Uczestnik przystępując do promocji oświadcza, iż nabycie produktu było dokonane wyłącznie przez niego i nie narusza praw osób W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do upominku promocyjnego, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora lub takich podmiotów z odpowiedzialności prawnej.
 2. Dokonując zgłoszenia promocyjnego Uczestnik wyraża zgodę na udział w promocji
  na warunkach określonych w niniejszym
 3. Jeden Uczestnik może dokonać zgłoszenia dowolnej liczby zgłoszeń i może otrzymać więcej niż jeden upominek w promocji.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe i niekompletne nie będą brały udziału w

 

 • 5.

Nagrody

 

 1. Nagrodami/upominkami w promocji są:
 • Scyzoryk Victorinox o wartości ok. 79 zł brutto za zakup nasion w 1 opakowaniu BigBag lub ilości odpowiadającej minimum 1 opakowaniu BigBag,
 • Alkomat o wartości ok. 279 zł brutto za zakup nasion w 2 opakowaniach BigBag lub ilości odpowiadającej minimum 2 opakowaniom BigBag,
 • Zestaw narzędzi w walizce Makita o wartości ok. 549 zł brutto za zakup nasion
  w 3 opakowaniach BigBag lub ilości odpowiadającej minimum 3 opakowaniom BigBag,
 • Grill gazowy Lund o wartości ok. 799 zł brutto za zakup nasion w 4 opakowaniach BigBag lub ilości odpowiadającej minimum 4 opakowaniom BigBag,
 • Sportowy smartwatch Garmin o wartości ok. 1499 zł brutto za zakup nasion w 5 opakowaniach BigBag lub ilości odpowiadającej minimum 5 opakowaniom BigBag.
 1. Uczestnikowi promocji nie przysługuje zamiana na inną nagrodę o wyższej wartości, ani jej ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. Zamiana na inną nagrodę przysługuje tylko w przypadku dokonania przez uczestnika wyboru nagrody o wartości niższej, aniżeli oferowana zgodnie z niniejszym regulaminem. Zamiana na inną nagrodę przysługuje także w przypadku rezygnacji z nagrody wyższego rzędu i wybrania nagród niższego rzędu tak, by suma zakupionych opakowań BigBag, za które przynależą nagrody niższego rzędu, odpowiadała sumie opakowań BigBag, za które należy nagroda wyższego rzędu. Odbierając nagrodę/upominek, Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń i pretensji względem Organizatora Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub zgłaszane jako spowodowane przez udział w promocji lub też przez wykorzystanie lub odbiór jakiejkolwiek nagrody/upominku. Nie dopuszcza się zastąpienia lub przeniesienia nagród/upominków na osoby trzecie. W przypadku nabycia przez Uczestnika nasion w minimum 10 opakowaniach BigBag lub ilości odpowiadającej minimum 10 opakowaniom BigBag Uczestnikowi przysługuje więcej niż jedna nagroda, proporcjonalnie do ilości nabytych przez Uczestnika nasion, przy czym Uczestnik ma prawo do wyboru nagród spośród tych wskazanych w ust. 1 powyżej. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną o tej samej wartości.
 2. Organizator promocji potrąci część gotówkową dodaną do nagród i odprowadzi zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od wygranej w sprzedaży premiowanej do Urzędu Skarbowego, któremu podlega, a ponadto uzależnia wydanie nagród od wpłaty podatku dochodowego na konto płatnika (art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku niniejszej promocji wpłata podatku zostanie zaliczona jako uiszczona w dniu wydania danej nagrody/upominku w chwili potrącenia jej części gotówkowej.

 

 • 6.

Rozstrzygnięcie promocji

 1. Ogłoszenie wyników promocji nastąpi w terminie do dnia 05.2021 r. za pośrednictwem przedstawicieli firmy EURALIS.
 2. Odbiór nagrody możliwy będzie pod warunkiem, że nagrodzony Uczestnik nie jest pracownikiem Organizatora promocji, a nadto umożliwi zweryfikowanie przez Organizatora jego tożsamości. W przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik nie spełni wyżej wymienionych warunków nagroda pozostanie w dyspozycji
 3. Zastrzega się, że ilość nagród w promocji jest ograniczona i, że ich przyznawanie prowadzone będzie od początku trwania promocji do czasu wyczerpania puli nagród/upominków.
 4. O miejscu i terminie przekazania nagród Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości E-Mail lub Nagrody/upominki zostaną przekazane w terminie do 31.08.2021 r. Podczas odbioru nagrody Uczestnik lub upoważniona przez Uczestnika osoba ma obowiązek podpisania potwierdzenia odbioru nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych, podanych przez obdarowanego, miejsca zamieszkania/zameldowania i/lub innych danych – uniemożliwiających przesłanie nagrody/upominku, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody/upominku, z jakichkolwiek przyczyn przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora promocji. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika promocji adresu lub innych danych, pod który to adres została wysłana nagroda/upominek.

 

 • 7.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Organizator oraz wymienieni w 1 niniejszego Regulaminu jako płatnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację promocji i przyznanie nagród/upominków.
 2. Nagrody zostaną wydane nagrodzonym Uczestnikom zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób Podatek dochodowy zostanie pobrany od nagrodzonych Uczestników poprzez jego potrącenie z dodatkowej nagrody pieniężnej i odprowadzona na konto Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby wydającego nagrodę.

 

 • 8.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. W terminie 5 dni od dnia zakończenia promocji Uczestnik może złożyć reklamację bezpośrednio do Organizatora (decyduje data nadania pisma).
 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres: EURALIS Nasiona z o.o., PL 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 1a.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w 2 formie nie podlegają rozpoznaniu.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej

 

 • 9.

Wyłączenia z udziału w promocji

W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także pracownicy innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w jego organizację i przebieg.

 

 • 10.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień i zasad trwania promocji w trakcie jego trwania oraz odwołania promocji w dowolnym momencie bez podania
 2. Dane osobowe i informacje uzyskane od Uczestników promocji za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza rejestracyjnego oraz Oświadczenia laureata zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji i realizacji niniejszego promocji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu przez EURALIS Nasiona z o.o. ul. Wichrowa 1a, PL 60-449 Poznań. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych wnoszenia do nich zmian oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie wyklucza udział w promocji.
 3. Dane osobowe przekazane przez uczestnika wraz ze zgodą na przetwarzanie do celów reklamowych i marketingowych po zakończeniu promocji, będą przetwarzane w nieograniczonym czasie przez EURALIS Nasiona z o.o., ul. Wichrowa 1a, PL 60-449 Poznań. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych wnoszenia do nich zmian oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne i nie wpływa na uczestnictwo w promocji.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, stosownie do treści art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zostały umieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.euralis.pl/promocje
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych oraz RODO.
 6. Regulamin promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem euralis.pl lub bigbag.euralis.pl

 

Data aktualizacji: 16.12.2020